HistorieKRING ULFTSE FABRIKANTEN (KUF)

1960-1970
· Oprichting Kring Ulftse Fabrikanten door Anton Tijdink
  van Atag en Frank Daamen van DRU in 1962.
· Afstemming en coördinatie arbeidsmarkt en maatschappelijk
  gerelateerde zaken.
· Start gestructureerd overleg Gemeenten.

1971-1980
· Arbeidsmarkt ondersteuning en sponsoring verenigingen en
  maatschappelijke organisaties

1981-1990
· Gemeenschappelijke opvang en aanpak van de gevolgen van
  de teruggang van de traditionele gieterij-industrie.

1991-2002
· Een leven lang leren: ontwikkeling en opbouw Bedrijfstakschool
  Anton Tijdink, Metaalplus, stichting Stimulans etc.
· Eén van de drijvende krachten achter professionalisering
  integratie van Stichting Industrie Kringen Oost Gelderland
  (Sikog) tot VNO-NCW Achterhoek.
· Intermediair gemeenschappelijk bodemonderzoek.
· Bestuursdeelname in verschillende maatschappelijke
  organisaties.INDUSTRIËLE KRING WISCH ZUID (I.K.W.Z.)

1998 - 2002
· Eind 1997 wordt op initiatief van Bert Westendorp (van
  Dam Houtprodukten) een bijeenkomst belegd met als doel
  het  oprichten van een nieuwe belangenvereniging met
  een"industrieel" karakter, dit in tegenstelling tot het pluriforme
  karakter van de I.K.S.T.
· Doelstelling was het behartigen van gemeenschappelijke
  belangen zoals opleiden, inlenen, sponsoring, veiligheid,
  bereikbaarheid, ruimte, woningen, subsidies etc..
· Op 9 april 1998 wordt de vereniging Industriële Kring Wisch
  Zuid opgericht. Bert Westendorp wordt de eerste voorzitter van
  de nieuwe vereniging.
· de loop van 1999 - 2000 neemt Jan Kaak (Kaak
  Nederland), in eerste instantie als ad interim, de functie van
  voorzitter over van de heer Westendorp.
· In de loop van 2001-2002 werden de eerste voorzichtige
  contacten gelegd tussen de KUF en IKWZ. Aanleiding
  hiervoor was de behoefte aan schaalvergroting hetgeen een
  effectievere belangenbehartiging mogelijk zou maken.INDUSTRIËLE KRING SILVOLDE TERBORG (I.K.S.T.)

1974-1997
· Op initiatief van de heer J.G.Th. Jaartsveld vindt op 2
  september 1974 een 1e gesprek plaats tussen enkele
  werkgevers uit Silvolde en Terborg.
· 2 december 1974 vindt een 2e bijeenkomst plaats waarbij 12
  bedrijven zijn uitgenodigd. Besloten wordt de  bijeenkomsten
  voort te zetten.
· Tijdens de bijeenkomst worden enkele doelstellingen
  geformuleerd en wordt besloten naar buiten te treden onder 
  de naam Ondernemers Contact Silvolde Terborg. Voorlopig zal
  de heer Jaartsveld optreden als coördinator en gespreksleider.
· Op 3 juli 1978 wordt besloten het ledental uit te breiden met
  persoonlijke leden.
· Op 4 maart 1980 wordt de heer Jaartsveld officieel tot
  voorzitter benoemd.
· M.i.v. 30 juni 1982 wordt de naam gewijzigd in Industriële Kring
  Silvolde Terborg (I.K.S.T.)
· 12 juni 1995 treedt de heer Jaartsveld af als voorzitter en wordt
  het voorzitterschap overgedragen aan de heer J. van den Hout.
· 2 juni 1997 wordt besloten de I.K.S.T. op te heffen.INDUSTRIE BELANG OUDE IJSSEL (IBOIJ)

2003
·
Fusie Industriële Kring Wisch Zuid en Kring Ulftse Fabrikanten
  tot Industrie Belang Oude IJssel in 2003.

alle

Nieuws


Techniekdag in Bocholt

Op zaterdag 21 september 2019 organiseren wij met alle samenwerkende partijen opnieuw een Duits/Nederlandse Techniktag in Bocholt. De Techniktag in Bocholt w


PreventieApp ook op bedrijventerreinen Oude IJsselstreek

Sinds week 44 zijn preventie appgroepen actief op bedrijventerreinen De Rieze, IJsselweide en De Pol. Ook op bedrijventerreinen De Hofskamp en Akkermansweide wordt een


Veilig ondernemen in de gemeente Oude IJsselstreek

Week 41 is de Week van de Veiligheid en daarin geven we vanuit de werkgroep KVO-B extra aandacht aan veilig ondernemen in de gemeente Oude IJsselstreek (Terbo